1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

A.      Cele szkolenia

Celem kształcenia jest przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostyczno- terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Psycholog kliniczny powinien umieć przeprowadzić badania diagnostyczne i sformułować opinie potrzebne dla celów orzeczniczych, terapeutycznych czy rehabilitacyjnych. Celem kształcenia jest także nabycie umiejętności posługiwania się metodami pomocy psychologicznej i terapii, oraz projektowania, prowadzenia i ewaluacji programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń wieku rozwojowego.

B.      Uzyskane kompetencje zawodowe po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w zakresie PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

1)     samodzielne diagnozowanie z wykorzystaniem metod psychologicznych oraz uwzględnianie czynników psychologicznych w etiologii chorób i zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania;

2)     samodzielne planowanie strategii postępowania psychologicznego ukierunkowanego na redukcję czynników ryzyka zaburzeń dziecięcych

3)     samodzielną praca diagnostyczno-terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego i środowiskowego

4)     profesjonalną współpracę z psychiatrami w tym psychiatrami dzieci i młodzieży, neurologami dziecięcymi, pediatrami i lekarzami rodzinnymi

5)     wskazywanie i planowanie postępowania terapeutycznego, doradczego i/lub rehabilitacyjnego w zakresie wyznaczonym psychologiczną diagnozą niepełnoletnich

6)     poradnictwo psychologiczne, różnorodną pomoc psychologiczną, wspomaganie w kryzysie i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego i radzenia sobie w chorobie somatycznej

7)     stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod leczenia rodzin, dzieci i młodzieży

8)     stosowanie i ocenę skuteczności psychologicznych metod rehabilitacji dzieci i młodzieży

9)     wydawanie specjalistycznych zaświadczeń, opinii i psychologicznych orzeczeń na potrzeby placówek oświatowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, jednostek pomocy społecznej i innych

10)    projektowanie, prowadzenie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, jednostek pomocy społecznej

11)    edukacje personelu różnych podmiotów w zakresie psychologicznych oddziaływań

12)    pracę badawczą w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

C.       Sposób organizacji szkolenia

Blok specjalistyczny w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży realizowany jest w formie 5 modułów obejmujących 5 kursów specjalizacyjnych i 5 staży kierunkowych.