MODUŁ IX. PSYCHIATRIA SPOŁECZNA

Dzień Kursu

Rodzaje zajęć

Liczba

Godzin

Tematyka

1

wykład

3

Chorzy psychicznie i choroby psychiczne w perspektywie historycznej i kulturowej.

warsztat

4

Aspekty prawne: niepoczytalność, ubezwłasnowolnienie, postępowanie bez zgody, tajemnica zawodowa, problemy etyczne.

2

wykład

3

Procesy wykluczanie: stereotypy, stygmatyzacja i autostygmatyzacja, nierówne traktowanie, aspekty indywidualne i strukturalne.

warsztat

4

Przeciwdziałanie wykluczaniu, praktyka umacniania i model zdrowienia. Instruktorzy/asystenci zdrowienia.

3

wykład

3

Praca osób chorych psychicznie.

warsztat

4

Rehabilitacja, zatrudnienie wspomagane, formy uczestnictwa w aktywności zawodowej.

4

wykład

3

Praca w zespołach interdyscyplinarnych.

warsztat

4

Praktyczne rozwiązywanie zadań i konfliktów.

5

wykład

3

Wspólnota lokalna wobec problemów osób z zaburzeniami psychicznymi: szanse i bariery.

 

 

warsztat

4

Ocena zasobów i potrzeb, budowanie koalicji, koordynacja.

 

Łącznie

35