CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do różnorodnych placówek oraz podejmowania interwencji w środowisku pacjenta.

TRESCI I UMIEJĘTNOŚCI BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KSZTAŁCENIA

W wyniku realizacji programu szkolenia absolwent powinien osiągnąć:

1)     oczekiwany zakres umiejętności:

a)  nawiązanie kontaktu z osobą przeżywającą kryzys, nawroty lub przewlekły okres zaburzeń psychicznych,

b)  motywowanie do leczenia,

c)  rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z sytuacją osoby chorej psychicznie,

d)  współdziałanie w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach zespołu interdyscyplinarnego,

e)  prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej,

f)   integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów,

g)  pośrednictwo w udostępnianiu i efektywnym wykorzystaniu świadczeń oferowanych przez system opieki,

h)  współpraca z innymi ośrodkami i informowanie ich o sytuacji pacjenta,

i)    dyspozycja osobowa umożliwiającą stałą dostępność dla pacjenta, zapewniająca ciągłość udostępniania właściwych form pomocy zdrowotnej i oparcia społecznego;

2)     oczekiwany zakres wiedzy- elementarna wiedza z zakresu biologicznych i psycho­społecznych aspektów opieki psychiatrycznej, interwencji psychoterapeutycznej oraz pracy socjalnej pozwalająca na współudział w:

a)  ocenie potrzeb i zasobów indywidualnych i społecznych osoby chorującej psychicznie,

b)  formułowaniu planu jej leczenia i wyborze adekwatnych oddziaływań medycznych
i psychospołecznych,

c)  współdziałaniu w realizacji wyznaczonych celów terapii,

d)  monitorowaniu postępów leczenia,

e)  rozumieniu sytuacji zdrowotnej, psychospołecznej i prawnej osoby chorej psychicznie,

f)   promowaniu zdrowia psychicznego, prozdrowotnych stylów i zachowań życiowych oraz życzliwych postaw wobec chorych w ich środowisku i wspólnocie lokalnej.

 

WARUNKI PROWADZENIA I ZALICZENIA SZKOLENIA

 

Typy zajęć:

1) Wykłady,

2) Warsztaty,

3) Samokształcenie, polegające na zapoznaniu się:

a)    z piśmiennictwem,

b)    uczestnictwem w dodatkowych kursach, szkoleniach, konferencjach,

c)    przygotowaniu publikacji,

- zakres samokształcenia ustalany jest ze specjalistą terapii środowiskowej sprawującym opiekę nad przebiegiem szkolenia - kierownikiem szkolenia,

d)   z podstawą literaturą zalecaną w ramowym programie,

e)    z dodatkową literaturą zalecaną indywidualnie przez kierowników kursu, wykładowców i moderatorów - wybór należy do kompetencji kierownika kursu.

 

Zaliczenie szkolenia:

1) zaliczenie zajęć teoretycznych:

repetytorium po zakończeniu każdego cyklu tematycznego zajęć (modułu), kolokwium końcowe po zakończeniu kursu w formie wybranej przez kierownika kursu,

2) zaliczenie zajęć praktycznych:

odbywa się na podstawie wyniku egzaminu praktycznego polegającego na przeprowadzeniu analizy sytuacji zdrowotnej i społecznej pacjenta wraz z propozycją postępowania terapeutycznego i rehabilitacyjnego,

3) egzamin końcowy teoretyczny:

odbywa się na zakończenie całego szkolenia przed komisją, w skład której wchodzą 3 osoby legitymujące się dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie terapii środowiskowej, w tym dwie osoby rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację szkolenia wynosi 1 165 godzin, w tym:

1)    kursy - 315 godzin, w tym:

a)     135 godzin wykładów,

b)     180 godzin warsztatów;

2)    staże - 800 godzin (5 miesięcy), w tym:

a)     480 godzin (3 miesiące) w ośrodkach środowiskowych,

b)     320 godzin (2 miesiące) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, w tym 1 miesiąc stażu na oddziale klinicznym;

3)    szkolenie treningowe - 50 godzin uczestnictwa w wybranych formach szkolenia treningowego - grupy Balinta lub trening interpersonalny lub terapia własna lub konsultacje dotyczące problemów pracy z pacjentami