Cele

Celem stażu jest nabycie umiejętności posługiwania się i wykorzystania zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy w praktyce zawodowej terapeuty środowiskowego.

Wiedza

W wyniku realizacji programu uczestnik szkolenia:

1) zna znaczenie oddziaływań psychoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,

2) omawia i uzasadnia decyzje co do dalszych form pomocy, wskazując na możliwe rozwiązania alternatywne i potencjalne zagrożenia na dalszych etapach pracy,

3) zna prawa pacjenta w ramach oddziału psychiatrycznego, regulacje dotyczące postępowania wbrew woli chorego.

 

Umiejętności

W wyniku realizacji programu uczestnik szkolenia:

1) nawiązuje kontakt z pacjentem niepełnoletnim, jego rodziną;

2) opanował techniki prowadzenia rozmowy na temat sytuacji zdrowotnej i społecznej nieletniego pacjenta i jego rodziny,

3) komunikuje się i współdziała w zespole terapeutycznym,

4) rozpoznaje i rozumie stan ostrej psychozy,

5) adekwatnie postępuje w sytuacji kryzysu psychicznego, w tym zagrożenia agresją
i autoagresją,

6) bierze udział w procesie diagnostycznym oraz planowaniu celu i sposobu postępowania terapeutycznego

7) współpracuje z jednostkami psychiatrycznej służby zdrowia - oddział rehabilitacji psychiatrycznej, oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego, poradnia zdrowia psychicznego, zakład opiekuńczo – leczniczy,

5) współpracuje z jednostkami pomocy społecznej - ośrodki pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, specjalistyczne usługi opiekuńcze, do pomocy społecznej,

6) przygotowuje konceptualizację problemu niepełnoletniego oraz jego otoczenia społecznego (rodziny/opiekunów prawnych).

 

Kompetencje społeczne

W wyniku realizacji programu uczestnik szkolenia:

1)  prezentuje postawę akceptacji i tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,

2)  kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu,

3) posiada świadomość własnych ograniczeń, rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje   samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych i  planuje własną aktywność edukacyjną,
4)  przestrzega tajemnicy terapeutycznej i praw pacjenta,

5)  dba o wizerunek i godność swojego zawodu,
6)  ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane w stosunku do pacjenta i jego rodziny,
7)  podejmuje inicjatywę na rzecz wprowadzenia zmian w praktyce,
8)  potrafi określić priorytety w realizacji zadań,

9)  prezentuje i propaguje styl życia wspierający zdrowie psychiczne.

 

Imię i nazwisko opiekuna stażu /opiekunów stażu

- Spec. piel. Iwona Pawiluniec

- Spec. piel. Urszula Wolanek

- Spec. piel. Agnieszka Modrzejewska

Wymagania wstępne

1) w zakresie wiedzy:

     - znajomość zagadnień objętych programem szkolenia;

2) w zakresie umiejętności społecznych:

      - umiejętność dostosowania zachowania do sytuacji zajęć dydaktycznych,

      - umiejętność aktywnego słuchania, krytycznego myślenia i prowadzenia dyskusji:

3) w zakresie kompetencji społecznych:

      - podstawy prawidłowego komunikowania się,

      - zdolność pracy w grupie,

      - nawyk kształcenia ustawicznego,,

      - realizowanie stawianych wymagań,

      - kultura osobista.

Metody dydaktyczne

praca w grupie, metoda przypadków, udział w spotkaniu grupy terapeutycznej, inne zajęcia praktyczne (praca z pacjentem), konsultacje

 

Wykaz literatury  

stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Szkolenia z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na terapeutę środowiskowego dzieci i młodzieży oraz aktualne piśmiennictwo

Metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia, w tym forma i warunki zaliczenia przedmiotu

1) w zakresie wiedzy:

 - ustne kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej określonej programem szkolenia;

2) w zakresie umiejętności:

 -  opis 3 przypadków niepełnoletnich pacjentów. Każdy opis przypadku dotyczy innej sytuacji niepełnoletniego pacjenta pod względem typu i zgłaszanego  problemu. Opis zawiera: istotne informacje dotyczące niepełnoletniego pacjenta, opis głównego problemu rodziny
i pacjenta dotyczącego funkcjonowania w różnych obszarach życia, omówienie przeprowadzonego przez siebie wywiadu, diagnoza kliniczna lub funkcjonalna –przygotowana przez siebie lub uzyskana od innych specjalistów, wnioski z zebranych informacji uwzględniające zasoby pacjenta, jego rodziny i otoczenia, propozycje pomocy wraz ze wskazaniem możliwych działań innych specjalistów, plan i opis udzielonej przez siebie pomocy lub możliwej do otrzymania w danym systemie lub środowisku, wnioski i ewaluacja lub omówienie lub ocena podjętych działań wykonywanych osobiście oraz przez innych specjalistów, którzy byli zaangażowani we wsparcie małoletniego pacjenta,

-  przedłużona obserwacja przez opiekuna/wykładowcę;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

-  obserwacja 360 stopni,

-  samoocena.